Konkurs matematyczny dla gimnazjalistów
II edycja

Finał 16-17 maja 2015

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Zarejestruj się

Facebook

Do finału pozostało

Regulamin

Regulamin Konkursu Matematycznego Trąbka Borsuka:
 
Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs organizowany jest we współpracy między studentami Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wymienionymi na stronie www.trabkaborsuka.pl oraz Fundacją Rodziny Maciejko.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  1. kategoria 1: klasa I i II gimnazjum,
   w tej kategorii mogą brać udział także uczniowie szkół podstawowych.

  2. kategoria 2: klasa III gimnazjum.

 3. Zadania konkursowe układane są przez organizatorów oraz konsultowane z opiekunem merytorycznym.

 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie podczas rejestracji internetowej prawdziwych danych osobowych (imienia, nazwiska, klasy oraz szkoły, do jakiej uczęszcza uczestnik).

 5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez prawnego opiekuna uczestnika zgody na: przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dane te będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim), umieszczenie listy nagrodzonych oraz zdjęć z finału konkursu na stronie i przekazanie ich sponsorom konkursu, a także na otrzymywanie od Organizatorów drogą mailową informacji dotyczących konkursu.

 6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stosowania się do regulaminu i
  wykonywania poleceń organizatorów związanych z konkursem pod rygorem
  wykluczenia z konkursu.

 7. W przypadkach spornych dotyczących interpretacji regulaminu wiążącą jest interpretacja Organizatora.


1. etap konkursu:

 1. Pierwszy etap konkursu przeprowadzony będzie przez Internet. Będzie składał się z 3 serii internetowych, które posłużą do kwalifikacji do finału.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie się  na stronie konkursu www.trabkaborsuka.pl. Każdy uczestnik może założyć tylko jedno konto. Posiadanie większej liczby kont skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

 3. Uczestnicy, po wcześniejszym zalogowaniu, wysyłają rozwiązania poprzez przesłanie zestawu odpowiedzi do rozwiązanych zadań przez formularz umieszczony na stronie internetowej. Odpowiedzi do zadań mogą być edytowane przez uczestnika do końca trwania danej serii zadaniowej.

 4. Na stronie dostępny jest zestaw zadań treningowych, których rozwiązywanie nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na punktację. Służyć ma jedynie zapoznaniu się z formułą konkursu.

 5. Serie z zadaniami kwalifikacyjnymi ukażą się na naszej stronie internetowej w następujących terminach:

  1. Seria I: do 15.03.2015 r.

  2. Seria II: do 29.03.2015 r.

  3. Seria III: do 12.04.2015 r.

 6. Odpowiedzi do zadań z poszczególnych serii należy przesyłać w terminach:

  1. Seria I: do 28.03.2015 r. do godziny 23:59

  2. Seria II: do 11.04.2015 r. do godziny 23:59

  3. Seria III: do 30.04.2015 r. do godziny 23:59

 7. Organizatorzy nie odpowiadają za zdarzenia losowe uniemożliwiające uczestnikowi terminowe przesłanie odpowiedzi do serii internetowej (w tym problemy ze stroną internetową).

 8. Za każde zadanie będzie można otrzymać 0 lub 1 punkt, w zależności od poprawności udzielonej odpowiedzi.

 9. Do finału zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

 10. Lista osób zakwalifikowanych do finału ukaże się 06.05.2015 r.

 

Finał konkursu:

 1. Finał konkursu odbędzie się 16 i 17 maja 2015 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani noclegu).

 2. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom finału konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, jego trwania, a także powrotu do domu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki losowe podczas pobytu uczestników na terenie Wydziału MIM UW.

 4. Uczestnictwo w finale konkursu będzie możliwe tylko po okazaniu legitymacji szkolnej, której dane będą zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji.

 5. W czasie finału nie wolno korzystać z pomocy naukowych w postaci książek, notatek, ani używać urządzeń elektronicznych: kalkulatorów, telefonów komórkowych itp.

 6. Finał konkursu będzie się składał z 3 części:

  1. część testowa

  2. część z zadaniami otwartymi.

  3. ścisły finał.

 7. Do ścisłego finału zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają największą łączna liczbę punktów z części testowej i zadań otwartych.

 8. W kategorii 1. (klasy I, II) ścisły finał będzie miał formę gry terenowej na terenie wydziału, w kategorii 2. (klasa III) ścisły finał przeprowadzony będzie w formie rozgrywki matematycznej.

 9. Zadania sprawdzane będą przez zespół złożony z organizatorów konkursu.

 10. O klasyfikacji finalistów w każdej kategorii decyduje łączna liczba punktów ze wszystkich części finału. W przypadku wystąpienia wyników ex aequo Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dogrywki w formie zadań matematycznych do rozwiązania w określonym czasie.

 11. Dla wszystkich uczestników, którzy awansują do ścisłego finału, przewidziane są nagrody. Przyznane zostaną również wyróżnienia dla najlepszych uczestników niezakwalifikowanych do ścisłego finału.

 12. Przewidziane są także nagrody specjalne w następujących kategoriach: „Zadania geometryczne” i „Zadania z wyższej półki”.

 13. Oficjalne zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród nastąpi 17 maja 2015 r.

 14. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplom finalisty konkursu „Trąbka Borsuka”. Wręczenie dyplomów nastąpi 17 maja 2015 r.

 15. Szczegółowe informacje dotyczące finału (w tym liczby punktów możliwe do zdobycia w każdej części finału) zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu nie później niż 30 kwietnia 2015 r.

Partner

Projekt dofinansowała fundacja mBanku.